U kunt als ouder uw kind aanmelden bij De Plukkehut voor een intakegesprek.
Het is ook voor scholen mogelijk om contact op te nemen met De Plukkehut als ze vastlopen in de begeleiding van een kind en nader diagnostisch onderzoek en advisering nodig hebben. Het begeleiden van kinderen aan de hand van de speciale leesbegeleidingsvormen Ralfi en Connect Vloeiend Lezen behoort tot de mogelijkheden.

Vr de begeleiding van een kind kan starten moet eerst vastgesteld worden wat de hulpvraag van een kind is.
Tijdens het intakegesprek met ouder(s) en/of school moet, naast het opnemen van algemene gegevens, duidelijk worden wat de hulpvraag is en moet er in kaart worden gebracht f en welke onderzoeken al afgenomen zijn.
Mocht het beeld, dat vanuit het intakegesprek ontstaat, nog niet duidelijk zijn of er blijkt nader onderzoek nodig te zijn dan kan de remedial teacher pedagogisch-didactisch onderzoek verrichten. De gegevens vanuit het intakegesprek en het pedagogisch-didactisch onderzoek leiden tot een diagnostisch verslag. Vanuit dit diagnostisch verslag volgt een voorstel voor een handelingsplan f, indien nodig, een doorverwijzing naar een andere hulpverlener. De remedial teaching zal op maat worden aangeboden in de praktijk of, na overleg, in de thuissituatie of op de school waar het kind onderwijs volgt.

Gedurende de uitvoering van het handelingsplan zijn er steeds tussentijdse evaluaties en gesprekken met ouders en/of school om de vorderingen bij te houden.
De duur van het gehele behandeltraject is afhankelijk van de vorderingen die samen met een kind gemaakt worden. De duur van het gehele behandeltraject is ook afhankelijk van de aard van de onderliggende oorzaak bij een gestelde hulpvraag.

N.B. De Plukkehut mag geen werkzaamheden verrichten voor kinderen die op INNOVO scholen zitten. INNOVO is van mening dat er belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan en achten dat als werkgever in strijd met hun belangen (CAO artikel 11.3 lid 3).